Các Mẫu Quà Tặng – Bưởi Đỏ Tiến Vua

0,8kg-1,2kg:
1,2kg-1,6kg:
1,6kg-1,9kg: